ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ INDIVIDUELE AANMELDING

 

18 februari 2016
Algemene cursusvoorwaarden bij Individuele Aanmelding
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en / of opleidingen van 3D Academie, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
2. Defenities
Onder cursus wordt verstaan een lessenserie in het onderwijs, of aan docenten, alsook een individueel- of maatwerk traject, workshop, congres, studiedag of seminar.
3. Aanmelding
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van een aanmeldingsformulier. Aanmelding vindt plaats voor de gehele cursus, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
Inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
De inschrijving is definitief nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd door 3D Academie. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.
Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan cursusplaatsen, dan worden de overige deelnemers op volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.
3a. Defenitieve doorgang cursus
Circa vijf weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer bericht over definitieve doorgang van de cursus met nadere informatie (indien van toepassing)
3D Academie is gerechtigd om een cursus te annuleren, indien 5 weken van te voren niet voldoende aanmeldingen zijn ontvangen.
4. Wettelijke bedenktermijn
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de deelnemer gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te onbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de deelnemer reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbinding geld de datum van de door 3D Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.
5. Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door 3D Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.
Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de cursus, is de deelnemer 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de cursus, of tijdens de cursus is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd.
Indien de deelnemer minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus een vervanger voordraagt, zijn er behalve de al afgesproken cursuskosten die door de vervanger worden betaald geen extra kosten verschuldigd.
Indien de deelnemer annuleert binnen 5 weken voor het begin van de curus, en 3D Academie kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen, is de deelnemer aan 3D Academie 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
Een door de cursist aangedragen vervanger heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van 3D Academie, mits 3D Academie hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor aanvang) van op de hoogte is gesteld.
6. Annulering door 3D Academie
3D Academie zal zich naar beste kunnen inspannen om een geplande cursus conform de afspraken uit te voeren.
3D Academie behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht passende maatregelen te treffen om de uitvoering van de cursus in aangepaste vorm mogelijk te maken. In het uiterste geval zal 3D Academie zich genoodzaakt zien cursussen te verplaatsen of te annuleren.
7. Prijzen
Bij inschrijving via e-mail of telefonische aanmelding gelden de prijzen zoals deze zijn vermeld op de website en in de folder. Typefouten uitgezonderd.
Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
8. Facturering en betaling.
Een aangemelde en ingeschreven deelnemer, verplicht zich het cursusgeld te voldoen tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
Nadat definitief is vastgesteld dat de cursus doorgang vind, zo’n 5 weken voor aanvang van de cursus, ontvangt de deelnemer een factuur om het cursusgeld te voldoen. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij op het aanmeldingsformulier een andere betalingsmogelijkheid is geboden. De betaling dient voor start van de cursus te geschieden, zonder verrekening, korting of andere vorm van compensatie.
De factuur wordt digitaal naar de deelnemer gestuurd. De deelnemer is verantwoordelijk voor de tijdige betaling.
Indien de werkgever van de deelnemer de kosten van de cursus voor zijn rekening neemt, ontslaat dat de deelnemer niet van de verantwoordelijkheid van de tijdige betaling.
De cursist is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het cursusbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is.
9. Vertrouwelijkheid
Door cursist verstrekte informatie wordt door 3D Academie, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. 3D Academie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
De persoonsgegevens die door deelnemer aan 3D Academie worden verstrekt worden door 3D Academie zorgvuldig beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar algemene beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden niet (voor commerciële doeleinden) aan derden verstrekt of kenbaar gemaakt, tenzij 3D Academie daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.
Docenten en instructeurs van 3D Academie verplichten zich geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat hen tijdens werkzaamheden voor 3D Academie bekend wordt en waarvan hij of zij kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
10. Auteursrecht
3D Academie is rechthebbende op de auteursrechten op het aan de cursist te beschikking gestelde cursusmateriaal.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 3D Academie, mag de cursist niets van dit materiaal vermenigvuldigen en /of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.
11. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzover 3D Academie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 3D Academie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
12. Vervanging docent of trainer
3D Academie is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusoverenekomst belast, te vervangen voor een andere docent of trainer.
13. Aansprakelijkheid
3D Academie is niet aansprakelijk voor schade die de cursist oploopt tijdens de uitvoering van de cursus.
3D Academie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van de cursist.
3D Academie erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met eventuele onjuistheden, behoudens voor zover deze zou worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van 3D Academie.
14. Klachten
De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht aan 3D Academie schriftelijk kenbaar te maken.
Melden van de klacht kan per email naar info@3dacademie.nl of per brief naar het postadres van 3D Academie:
Wolfkampstraat 8 7722 TB, Dalfsen.
Klachten worden vertrouwenlijk behandeld.
3D Academie zal binnen 3 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen en binnen maximaal 15 werkdagen inhoudelijk reageren op deze melding.
3D Academie zal zich naar beste kunnen inspannen om de klacht in overleg met de opdrachtgever naar tevredenheid
af te handelen.
Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kan binnen 10 dagen na afhandeling van de klacht een beroep worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris zoals vermeld op de website. Reclames aangaande de factuur dienden binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt, door middel van een email naar info@3dacademie.nl. Daarna zal de afhandeling eveneens schriftelijk plaatsvinden.
Het oordeel van de klachenfunctionaris is bindend voor beide partijen.
De klacht en de afhandeling wordt door de klachtenfunctionaris geregistreerd en bewaard voor de wettelijke termijn van 2 jaar.
15. Recht
Op alle overeenkomsten met 3D Academie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 18-02-2016, Alle algemene voorwaarden die eerder zijn gepubliceerd zijn niet van toepassing op een overeenkomst gesloten na 18-02-2016.

© 2019 door 3D Academie